• Dbamy o prywatność Użytkowników naszej strony i o to, by przekazać im pełną i rzetelną informację na temat przetwarzania ich danych osobowych, które może mieć miejsce, kiedy odwiedzają naszą stronę.

  Zapewniamy, że dane osobowe Użytkowników pozostaną poufne, bezpieczne i będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące zakresu, celów i sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkowników. W razie dodatkowych pytań Użytkownicy mogą kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  1. DEFINICJE
  2. Administrator – GEDBUD ul. Grunwaldzka 42A lok. 18, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 957-050-62-44;
  3. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość,
   w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem gedbud.pl
  7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

   

   

  1. PRZETWARZANIE DANYCH
  2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do kontaktu handlowego a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie przy wykorzystaniu plików cookies.
  3. Administrator umożliwia również kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Użytkownicy mogą wysyłać e-maile bezpośrednio ze swojego konta pocztowego.
  5. Korzystając z tej możliwości Użytkownik podaje nam swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które zawiera w treści wiadomości.
  6. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

   

  1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

   

  • KORZYSTANIE Z SERWISU GEDBUD.PL
  1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.
  1. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane
   w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług.
  2. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

   

  • Dane Użytkowników przetwarzamy również w celu kontaktu z nimi oraz w celach archiwalnych (archiwizacji korespondencji). Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi:
  • nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • zgoda Użytkownika, którą wyraża wysyłając do nas wiadomość i oczekując odpowiedzi
   (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • lub podejmowanie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy
   (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

   

   

   

  1. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
  2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
  • COOKIES „SERWISOWE”

   

  1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

   

   

  1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  2. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

   

  1. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

   

   

  1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
  2. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  • prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Ponadto, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
  • w formie pisemnej na adres: ul. Grunwaldzka 42A lok. 18 ( II piętro ) 83-000 Pruszcz Gdański;
  • drogą e-mailową na adres: rodo@gedbud.pl;
  1. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
  2. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
  3. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

   

  1. ODBIORCY DANYCH

  Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, takim jak firmy świadczące usługi w zakresie IT, podmioty świadczące usługi prawne. Przetwarzanie danych osobowych powierzamy tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, które gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony danych osobowych.

   

  1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

  Administrator nie przekazuje zbieranych danych poza obszar EOG.

   

  1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

   

  1. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  2. DANE KONTAKTOWE

  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo@gedbud.pl

  1. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.